Regulamin sklepu

REGULAMIN

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • 1.1. Strona internetowa www.woodencraftdesign.com jest prowadzona przez Tomasza Berowskiego działającego pod firmą WoodenCraft Design Tomasz Berowski z siedzibą w ul. Browarna 44/4, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343561807, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwany dalej Sprzedający.
  • 1.2. Definicje:
 1. a) Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. b) Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera ze Sprzedającym umowę sprzedaży.
 3. c) Konsument – osoba fizyczna przeprowadzająca ze sprzedawcą czynności prawne, które nie są bezpośrednio związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. d) Kupujący – klient i konsument.
 5. e) Sprzedający – Tomasz Berowski prowadzący działalność pod firmą WoodenCraft Design Tomasz Berowski, ul. Browarna 44/4, 33-300 Nowy Sącz.
 6. f) Konto elektroniczne – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedającego, zabezpieczony loginem i hasłem podanym przez Kupującego, zawierający dane Kupującego oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w sklepie internetowych.
  • 1.3. Sposób kontaktowania się:
 1. a) telefoniczny pod numerem telefonu: +48 578 617 330 lub +48 578 617 331,
 2. b) za pomocą poczty e-mail pod adresem: kontakt@woodencraftdesign.com.
  • 1.5. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę tylko i wyłącznie w zakresie i w oparciu o zasady niniejszego Regulaminu. Kupujący podaje dane dobrowolnie i ma prawo do wglądu w ich treść oraz ich aktualizacji i poprawiania.
 1. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
  • 2.1. Zamówienia są przyjmowane:
 1. a) przez stronę: www.woodencraftdesign.com poprzez formularz zamówień, gdzie  Kupujący podaje dane kontaktowe, kreuje  zamawiany towar i wybiera formę płatności,
 2. b) za pomocą e-mail pod adresem: kontakt@woodencraftdesign.com.
  • 2.2. W przypadku składania zamówienia poprzez formularz zamówień Kupujący otrzymuje na wskazany adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia.
  • 2.3. W przypadku składania zamówienia za pomocą e-maila, po przesłaniu przez Kupującego informacji o zamówieniu Sprzedawca potwierdza poprzez wysłanie na wskazany w zamówieniu adres e-mail warunki sprzedaży wraz z przedstawieniem całkowitej wartości zamówienia wykluczając koszt przesyłki.
  • 2.4. Jeżeli Kupujący nie odbierze zamówionych produktów we własnym zakresie i tym samym zdecyduje się na dostarczenie zakupionych produktów za pomocą transportu zorganizowanego przez Sprzedającego, wówczas przesłana przez Sprzedającego wycena będzie uwzględniała również koszty transportu.
  • 2.5. Aby Sprzedający mógł określić wysokość opłaty za transport zamówionych produktów, Kupujący jest zobowiązany wskazać dokładny adres dostawy towaru.
  • 2.6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
 1. a) w przypadku zamówień płatnych przelewem, płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowego Sprzedającego.
  • 2.7. Przed złożeniem zamówienia Kupujący powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu.
  • 2.8. Termin realizacji zamówienia jest określony w warunkach sprzedaży przygotowanych i przesłanych przez Sprzedającego i liczony jest w dniach roboczych.
  • 2.09. Jeżeli Sprzedający nie jest w stanie wyprodukować, przygotować do wysyłki i dostarczyć zamówione produkty w określonym w zamówieniu terminie, wówczas jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie klienta i uzgodnienia z nim nowego terminu. Jeżeli kupujący nie wyrazi zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia, jest to podstawą do rozwiązania umowy.
  • 2.10. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę w formie formularza zamówienia i konta są nieodpłatne.
 1. DOSTAWA
  • 3.1. Sprzedający oferuje następujące sposoby odbioru i dostawy zakupionych produktów:
 1. a) odbiór osobisty w siedzibie firmy pod adresem ul. Browarna 44/4, 33-300 Nowy Sącz.
 2. b) przesyłka kurierska,
  • 3.2. W momencie odbioru zamówienia Klient zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zawartości przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych będą rozpatrywane wyłącznie w przypadkach sporządzenia protokołu szkody, potwierdzonego podpisem Klienta i dostawcy przesyłki.
  • 3.3. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uregulowania przez Klienta całości należności.
 1. PŁATNOŚCI
  • 4.1. Kupujący może zapłacić za zamówiony towar:
 1. a) gotówką w siedzibie Sprzedającego – najpóźniej w momencie odbioru osobistego zamówienia,
 2. b) przelewem na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:

Bank mBank
56 1140 2004 0000 3502 7695 0212

 1. c) za pomocą płatności elektronicznej i płatności kartą płatniczą serwisu PayU (szczegółowe informacje o serwisie na stronie internetowej pod adresem: https://www.payu.pl/) oraz PayPal (szczegółowe informacje o serwisie na stronie internetowej pod adresem: https://www.paypal.com/pl/home).
 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  • 5.1. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia towarów wolnych od wad prawnych i fizycznych. Towary zakupione przez Konsumenta są objęte dwuletnią gwarancją liczoną od dnia sprzedaży.
  • 5.2. Meble przeznaczone są do użytkowania wyłącznie wewnątrz pomieszczeń w temperaturze 15-30 stopni Celsjusza. Meble drewniane nie mogą być użytkowane na zewnątrz. Przechowywanie ich na słońcu, w wilgotnych pomieszczeniach lub w niskiej temperaturze może prowadzić do powstania licznych pęknięć w drewnie, powierzchni woskowych lub lakierniczych, a nawet zniekształcić mebel.
  • 5.3. Meble drewniane olejowane lub woskowane należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do ich pielęgnacji. Do pielęgnacji mebli nie należy używać mokrych lub wilgotnych szmatek. Podczas użytkowania mebla należy unikać stawiania na nim przedmiotów mokrych lub gorących, gdyż mogą one spowodować naruszenie ochronnej warstwy wosku i odbarwienie powierzchni. W takim przypadku należy ponownie zawoskować cały fragment mebla.
  • 5.4. Biżuteria drewniana nie jest przeznaczona do kontaktu z wodą. Należy unikać zalania, bądź moczenia biżuterii z elementami drewna.
  • 5.5. Ze względu na kolorystyczne ograniczenia monitorów komputerowych, kolory przedstawionych mebli mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych. Drewno to materiał naturalny, posiadający własny rysunek i unikalną strukturę, dzięki czemu każdy wykonany przez nas mebel posiada indywidualny i niepowtarzalny charakter. Jego naturalne cechy powodują możliwość powstania różnic kolorystycznych w poszczególnych elementach mebla.
  • 5.6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, które nie wpływają na funkcjonowanie mebla, w celu ulepszenia produktu.
  • 5.7. Reklamację należy składać w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@woodencraftdesign.com lub listownie na adres siedziby firmy. W celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie danych takich jak:
 1. a) imię, nazwisko, adres zamawiającego,
 2. b) opis przedmiotu reklamacji wraz z załączonymi zdjęciami obrazującymi zgłaszane wady,
 3. c) wskazać żądanie.
  • 5.8. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia. Kupujący otrzymuje odpowiedź w formie pisemnej.
  • 5.9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Klienta.
 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  • 6.1. Szczegółowe informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur można uzyskać w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych/miejskich rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
 2. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
  • 7.1. Umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem www.woodencraftdesign.com są umowami zawieranymi na odległość. W myśl odpowiednich przepisów, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru bez podania przyczyny.
  • 7.2. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@woodencraftdesign.com lub pisemnie na adres siedziby firmy zgodnie ze wzorem pisma dostępnego na naszej stronie internetowej.
  • 7.3. W przypadku odstąpienia od umowy, konsument jest zobowiązany odesłać towar niezwłocznie, w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zaleca się wcześniejszy kontakt ze Sprzedawcą w celu ustalenia formy odbioru towaru przez Sprzedawcą lub inną osobę upoważnioną przez Sprzedawcę.
  • 7.4. Konsument ponosi odpowiedzialność w przypadku zmniejszenia wartości rzeczy w związku z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i/lub funkcjonowania rzeczy.
  • 7.5. Zaleca się odesłanie (o ile to możliwe) towaru w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi załączonymi dokumentami. Powyższy zapis ma formę rekomendacji i nie wpływa na realizację prawa odstąpienia od umowy.
  • 7.6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
  • 7.7. Sprzedający dokonuje zwrotu świadczenia konsumenta na wskazany numer konta bankowego lub przekazem pocztowym  w terminie do 14 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.
  • 7.8. Jeśli strony nie ustaliły inaczej, konsument nie ma prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku:

a)w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 1. b) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 2. c) biżuterii takiej jak kolczyki ze względów higienicznych.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • 8.1. Umowy zawierane między Sprzedawcą a Kupującym zawierane są w języku polskim.
  • 8.2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się ze szczególnymi zagrożeniami wynikającymi z ingerencji osób trzecich. Sprzedający nie ma wpływu na działanie i dostępność Internetu. Kupujący dokonujący płatności przy użyciu „płatności elektronicznych” powinien w sposób szczególny chronić informacje przed ich ujawnieniem osobom trzecim.
  • 8.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego regulaminu z istotnych przyczyn tj. zmiana przepisów prawa.
  • 8.4. W obszarze nieuregulowanym w niniejszym regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego a w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.